VETcert w Instytucie Drzewa

Druga edycja kursu rozpocznie się już w marcu 2024!

Instytut Drzewa jest oficjalnym partnerem i centrum certyfikacyjnym programu VETcert i odpowiada w Polsce za wdrażanie programu i organizację egzaminów. Szczegóły dotyczące nadchodzących egzaminów można znaleźć tutaj.

Operatorem certyfikacji w Europie jest EAC European Arboricultural Council a opiekę merytoryczną oraz decyzje należą do Komitetu Sterującego utworzonego z partnerów projektu VET TREE.

Co to jest VETcert?

VETcert to ogólnoeuropejski program certyfikacji dla specjalistów zajmujących się drzewami weterańskimi i sędziwymi. Program ten został opracowany w celu podniesienia standardu zarządzania drzewami weteranami w całej Europie. Daje on możliwość uznania wykonawcom umiejętności i fachowej wiedzy, zwiększając tym samym możliwości zatrudnienia zarówno w kraju, jak i w całej Europie. Zamawiającym ułatwia zlecanie i nadzór nad usługami z zakresu pielęgnacji drzew weteranów, tak aby wybierać odpowiednich specjalistów.

Czy muszę uczestniczyć w szkoleniu przed przystąpieniem do egzaminu VETcert?

Nie. Egzamin nie jest powiązany z kursem szkoleniowym. Jednak dla osób chcących przygotować się do egzaminu opracowano specjalnie program szkoleniowy oraz materiały szkoleniowe.

Jakie materiały szkoleniowe są dostępne, aby przygotować mnie do egzaminu VETcert?

W Polsce dostępny jest także sześciodniowy kurs szkoleniowy, który opiera się na materiałach i wytycznych opracowanych w ramach projektu VETree oraz VETcert, ale porusza bardziej złożone tematy, w tym:
  • Architektura drzew, nowy sposób myślenia o tym, jak drzewa się starzeją
  • Grzyby i rozkład
  • Gleba i korzenie
  • Zarządzanie terenem wokół drzewa
  • Szczegółowa ocena drzew
  • Różnice gatunkowe drzew
  • Cięcia drzew i stosowanie wzmocnień mechanicznych, w tym korzystanie z niekonwencjonalnych technik
  • Planowanie opieki i przygotowanie dokumentacji

Dodatkowo, kandydaci do egzaminu VETcert maja do dyspozycji zestaw materiałów informacyjnych, studiów przypadków, filmów szkoleniowych oraz bibliografię i glosariusz. Te materiały szkoleniowe można znaleźć tutaj.

Jak uzyskać certyfikat VETcert?

Program certyfikacji jest dostępny na dwóch poziomach: Practising / Wykonawczy i Consulting / konsultacyjny. Practising jest skierowany do wykonujących prace przy drzewach – (np. pielęgnacja, zarządzanie glebą, cięcia, itp.). Poziom Consulting jest skierowany do specjalistów i ekspertów, którzy tworzą wytyczne i zarządzają drzewami weteranami (np. urzędników, doradców, diagnostów drzew lub przyrodników).

Czy są jakieś wymagania wstępne?

Wymagania wstępne dla każdego poziomu są różne:

PRACTISING - WYKONAWCZY

ŚCIEŻKA 1:

Kandydat posiada kwalifikacje/certyfikat arborystyczny na poziomie European Tree Worker, uznany przez krajowe Centrum Certyfikacji.

oraz

Niezbędne uprawnienia do obsługi pilarki łańcuchowej i pracy na linach i/lub podnośnika, wymagane w kraju, w którym odbywa się egzamin.

plus:

Minimum pięć lat odpowiedniego doświadczenia praktycznego w pracy przy drzewach.

 

ŚCIEŻKA 2:

Kandydat jest w stanie wykazać się wiedzą i doświadczeniem na poziomie równoważnym do kwalifikacji/certyfikatu w zakresie arborystyki wyszczególnionych powyżej.

oraz

Niezbędne uprawnienia do obsługi pilarki łańcuchowej i pracy na linach i/lub podnośnika, wymagane w kraju, w którym odbywa się egzamin.

plus:

Minimum pięć lat odpowiedniego doświadczenia praktycznego w pracy przy drzewach.

CONSULTING - KONSULTACYJNY

ŚCIEŻKA 1:

Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje/certyfikat na poziomie European Tree Technician, uznane przez krajowe Centrum Certyfikacji.

plus:

Minimum pięć lat odpowiedniego doświadczenia, z czego trzy w doradztwie związanym z drzewami.

ŚCIEŻKA 2:

Kandydat jest w stanie wykazać się wiedzą i doświadczeniem na poziomie równoważnym do odpowiednich kwalifikacji/certyfikatów wyszczególnionych powyżej.

plus:

Minimum dziesięć lat odpowiedniego doświadczenia, z czego pięć w doradztwie związanym z drzewami.

Jeśli nie będziesz w stanie udowodnić, że spełniasz wymagania wstępne, Twoje zgłoszenie do certyfikacji może zostać odrzucone. W przypadku pytań lub chęci sprawdzenia warunków wstępnych przed zgłoszeniem do certyfikacji prosimy o kontakt z Instytutem Drzewa.

Czy są jakieś wymagania wstępne?

Egzamin ma na celu sprawdzenie szerokiego zakresu wiedzy wymaganej do opieki nad drzewami weteranami. Podstawą egzaminu VETcert są Wytyczne kwalifikacji.

Wytyczne składają się z dwunastu części i obejmują wszystkie aspekty opieki nad drzewami weteranami.

Choć oba poziomy obejmują podobne obszary, poziom Konsultacyjny (Consulting) wymaga większego zakresu kompetencji niż Wykonawczy (Practising). Istnieją również pewne istotne różnice w wymaganiach poszczególnych obszarów wiedzy. Na przykładzie obszaru 10 (Opieka nad drzewami weteranami we wszystkich aspektach), poziom Wykonawczy koncentruje się na planowaniu i podejmowaniu prac, natomiast poziom Konsultacyjny skupia się na udzielaniu rekomendacji dotyczących opieki.

W jakiej formie odbywa się egzamin?

Oba egzaminy, na poziomie Konsultacyjnym i Wykonawczym, zwykle odbywają się w ciągu jednego dnia, każdego kandydata ocenia dwóch egzaminatorów.

Egzamin Practising składa się z 2-godzinnego egzaminu pisemnego (pytania zamknięte z wyborem odpowiedzi oraz otwarte wymagające  krótkiej odpowiedzi pisemnej) oraz 2-godzinnego egzaminu w terenie obejmującego pytania ustne, dotyczące zarówno tematów ogólnych, jak i poszczególnych drzew o określonej specyfikacji. Od kandydatów nie wymaga się wspinania, korzystania z podnośnika ani wykonywania cięć w trakcie egzaminu, ale oczekuje się od nich szczegółowego opisu sposobu i przyczyn zaplanowania i wykonania prac. Całkowity czas trwania egzaminu, łącznie z przerwami, wynosi około 5 godzin.

 

Egzamin Consulting składa się również z 2-godzinnego egzaminu pisemnego (jak w Practising) oraz 2-godzinnego egzaminu w terenie obejmującego pytania ustne. Pytania ustne obejmują pewne ogólne tematy, a następnie koncentrują się na konkretnych, indywidualnych drzewach, które kandydat jest zobowiązany zbadać i rozważyć odpowiednie zalecenia dotyczące zarządzania. Egzamin dla Konsultantów obejmuje także trzecią sesję, podczas której kandydaci mają za zadanie sporządzić raport na temat zarządzania drzewami, które badali w terenie. Kandydaci otrzymują szablon raportu, który określa obszary tematyczne i wymagany poziom szczegółowości i muszą przygotować go w dniu egzaminu w ciągu 2 godzin. Szczegółowe wytyczne otrzymują przed egzaminem. Całkowity czas trwania egzaminu Consulting, łącznie z przerwami, wynosi około 7 godzin.

Jaki jest próg zaliczenia?

Aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 75% z całości. Dodatkowym warunkiem jest że oprócz osiągnięcia 75% w całości egzaminu, kandydat musi również osiągnąć co najmniej 50% w każdej części egzaminu.

Jeśli nie uda się osiągnąć tego wyniku, kandydat będzie mógł ponownie przystąpić do egzaminu, ale musi ponownie zdawać każdą z części, w której uzyskał wynik poniżej 75%. Czas na ponowne zdanie wybranych części to maksimum 2 lata od pierwotnego egzaminu.

Jak długo ważny jest certyfikat?

Kwalifikacje są ważne przez trzy lata kalendarzowe od roku następującego po dacie egzaminu. W celu odnowienia certyfikacji na kolejne trzy lata  wymagane jest przedstawienie dowodów ciągłego rozwoju zawodowego i kontynuacji doświadczenia zawodowego w pracy z drzewami weteranami.

Jaki jest koszt egzaminu?

Cena egzaminu oraz warunki płatności jest podana w ogłoszeniu o terminie egzaminu. 

Kiedy i gdzie jest egzamin?

Informacje o terminach i lokalizacjach egzaminów są umieszone w harmonogramie VETCert tutaj.

W jakim języku jest egzamin?

Zgodnie z zasadami certyfikacji VET Cert kandydat i egzaminatorzy muszą porozumiewać się wspólnym językiem bez pośrednictwa tłumacza. W Polsce językiem domyślnym egzaminu jest język polski, choć możliwe są egzaminy w innych językach (np. angielskim).

Kiedy otrzymam wyniki egzaminu?

Kandydaci otrzymają informację o tym, czy zdali czy nie w ciągu 4 tygodni od przystąpienia do egzaminu. Certyfikaty i karty VETcert są przygotowywane przez EAC i przesyłane do ośrodka certyfikacyjnego w ciągu 8 tygodni od daty przystąpienia do egzaminu.

Gdzie można znaleźć listę certyfikowanych specjalistów VETcert?

Lista, aktualizowana po każdym egzaminie w Europie dostępna jest tutaj. W danym kraju prowadzony może być także lokalny rejestr lub inny sposób publikacji certyfikacji. Instytut Drzewa w ramach upowszechniania wiedzy o nowej certyfikacji będzie publikował za zgodą osób listę certyfikacji oraz ich rodzaju na swojej www.

Czy certyfikacja VETcert daje uprawnienia do pracy nad drzewami weteranami?

Ze względu na brak odpowiednich regulacji prawnych obecnie żadna certyfikacja arborystyczna nie może być traktowana jako dająca uprawnienia do pracy. Jednak wiele instytucji wymaga potwierdzenia kompetencji i kwalifikacji do określonych, kierując się w ich ocenie właśnie posiadanym aktualnym certyfikatem. Ponadto certyfikacja jest potwierdzeniem posiadania kompetencji dla  pracodawców czy samej certyfikowanej osoby, jest swego rodzaju przepustką do nowej aktywności.

Ruszył nabór na wiosenną edycję kursu i certyfikacji w 2024 roku. Aby się zapisać należy uzupełnić formularz poniżej.

Termin naboru: 31.01.2024

Uwaga! Zarówno na kurs jak i certyfikację obowiązuje limit osób. O przyjęciu decyduje kolejność oraz weryfikacja zgłoszeń.