ECoST - European Consulting Standards

ECoST - European Constulting Standards

Międzynarodowy projekt, którego celem jest opracowanie zestawu trzech standardów w zakresie:

  • Inspekcji drzew,
  • Wyceny wartości drzew
  • Ochrony drzew w procesie inwestycyjnym

Projekt jest kontynuacją prac w ramach projektu TeST, podczas którego powstały trzy standardy o charakterze technicznym.  Celem projektu jest ujednolicenie podejścia do doradztwa w zakresie drzew w krajach europejskich. Powstałe w wyniku projektu Standardy dostarczą narzędzi do jasnej i przejrzystej komunikacji między konsultantami a odpowiednimi interesariuszami. Będą to uniwersalne wytyczne określające dobre praktyki zarządzania drzewami w zakresie oceny drzew, wyceny drzew i ochrony drzew na placach budowy. W ramach projektu powstaną także krajowe załączniki wyjaśniające specyfikę krajową oraz platforma internetowa umożliwiająca naukę i inną pracę z materiałami.

Nr projektu: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000025194

 

 

PARTNERZY:

EAC - Niemcy
Arboristicka Akademie - Czechy
Boomtotaalzorg - Holandia
Instytut Drzewa - Polska
Silvatica s.a.s. - Włochy
Doctorarbol - Hiszpania
Urbani šumari d.o.o. - Chorwacja
Latvian Arboriculture Society - Łotwa
NATUURINVEST - Belgium

PROMOTION AND ALIGNMENT OF EUROPEAN TREE TECHNICIANS (ETT) QUALIFICATION IN EUROPE

PROMOTION AND ALIGNMENT OF EUROPEAN TREE TECHNICIANS (ETT) QUALIFICATION IN EUROPE

Silna antropopresja oraz zmiany klimatyczne powodują, że zarówno miasta jak i tereny zurbanizowane stoją przed nowymi wyzwaniami. Zieleń miejska w postaci drzew oraz parków stanowi jeden z najważniejszych elementów łagodzących skutki zachodzących w bardzo szybkim tempie zmian klimatycznych. Wyzwania te powodują, iż koncepcja pielęgnacji zielni miejskiej również ulega modyfikacji a co za tym idzie wymaga nabycia nowych kompetencji przez specjalistów w tej dziedzinie.

Projekt partnerstwa strategicznego Erasmus + Promocja i Wyrównanie European Tree Technicians (ETT) w Europie planuje się zrealizować przez 8 krajów europejskich: Niemcy, Łotwę, Polskę, Belgię, Holandię, Szwecję, Estonię i Danię.   Celem projektu jest   wsparcie  branży arborystyki  poprzez dostosowanie i promowanie kwalifikacji European Tree Technicians (ETT) na poziomie europejskim.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:

  1. Opracowanie rozszerzonego programu nauczania ETT,
  2. Opracowanie dopasowanego modelu egzaminu certyfikacyjnego ETT (Aligned ETT Certification Exam Model)
  3. Wydanie podręcznika szkoleniowego ETT (ETT Training Manual)
  4. Wydanie obszernego przewodnika ETT (ETT Study Guide)

Celem projektu jest promowanie i wspieranie rozwoju kwalifikacji ETT w krajach, w których uprawnienia te są jeszcze niedostępne.

Rezultatem projektu będzie zwiększenie się liczby osób z kwalifikacjami ETT oraz zwiększenie się liczby ośrodków szkoleniowych i certyfikujących  w  poszczególnych krajach, a także ściślejsza współpraca w zakresie szkoleń i certyfikacji między różnymi instytucjami edukacyjnymi, promowanie wspólnych, wyrównanych programów  i  zwiększenie mobilności nauczycieli i uczniów między interesariuszami z branży. Dzięki projektowi zwiększy się liczba specjalistów o kompetencjach ETT zarówno na poziomie podstawowej wiedzy o drzewach jak i o umiejętnościach zarządzania procesem rozwoju ekosystemów miejskich na poziomie lokalnym i europejskim. Dzięki powiększeniu się liczby specjalistów o kwalifikacjach ETT przewiduje się także powiększenie sieci rozwijających się ekosystemów miejskich, która dodatkowo prowadzi do wyższej jakości środowiska miejskiego i jakości życia ludzi - sekwestracja dwutlenku węgla, gospodarka wodami opadowymi, redukcja zanieczyszczenia powietrza, poprawa zdrowia ludzi, wpływ spójności społecznej na globalne zmiany środowiska itp. w skali lokalnej i globalnej.

Nr projektu: 2020-1-LV01-KA202-077586

PARTNERZY:

Instytut Drzewa - Polska
SkovByKon- Dania
European Arboricultural Council - Niemcy
Luua Metsanduskool
Katholieke Hogeschool Vives Zuid
PC Trainingen BV - Holandia
The Swedish Arborist Federation SAF
Bulduru Horticulture School – Łotwa

TREE ASSESSOR - zakończony

Tree Assessor

Celem projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie efektywności i skuteczności działania w zakresie szkolenia zawodowego osób zaangażowanych w diagnozowanie drzew poprzez opracowanie kompleksowego programu szkoleniowego i materiałów dydaktycznych z zakresu diagnostyki drzew (ocena drzewa), a także standardów szkolenia i oceny zdobytej wiedzy i umiejętności. Opracowany w zespole ekspertów z 3 krajów partnerskich (Polska, Łotwa, Węgry) zestaw standardów szkolenia diagnostów drzew (oceniających drzewa), materiały dla trenerów, podręczniki i narzędzia do samooceny na poziomie podstawowym i zaawansowanym będą wyjątkową ofertą dla arborystów w Europie.

Projekt skierowany jest zarówno do osób początkujących - kursantów i uczestników szkoleń z podstawowej i zaawansowanej diagnostyki drzew, a także profesjonalistów oraz trenerów.

Czas trwania: 01.09.2019 - 31.12.2021

Partnerstwo na rzecz rozwoju standardów szkoleń diagnostów drzew w Europie środkowo- wschodniej 2019-1-PL01-KA202-065670

Technical Standards in Tree Work - zakończony

TeST - Technical Standards in Tree work

Międzynarodowy projekt, którego celem jest opracowanie zestawu  trzech podstawowych europejskich standardów technicznych i technologicznych w zakresie zarządzania drzewami  w obszarach: przycinania drzew, sadzenia oraz wykonywania wiązań i wzmocnień mechanicznych.

Normy  zawierają techniczne definicje najlepszych praktyk w zakresie prac nad drzewami w całej Europie. Sporządzenie standardów ma na celu wypracowanie  jednolitych, przejrzystych narzędzi do profesjonalnej oraz skutecznej pielęgnacji drzew. Dostarczają także wskazówek dotyczących minimalnych umiejętności oraz wiedzy wymaganych w pracy tree workera.  W standardach znajdziemy niezbędne definicje odnoszące się do trzech głównych dziedzin opieki nad drzewami w warunkach miejskich z uwzględnieniem aspektów takich jak fizjologia drzewa, budowa oraz kondycja itp. Projekt zakłada również szczegółową analizę obecnego stanu  powyższych aspektów w poszczególnych krajach oraz analizę dostępnych i aktualnych badań naukowych.  Dla każdej normy w trakcie projektu zostaną utworzone załączniki krajowe, które uwzględniać będą specyfikację danego kraju oraz kontekst prawny.

Wszystkie załączniki dostępne będą w języku angielskim, dzięki czemu osoby zaangażowane w prace przy drzewach będą mogły łatwiej przyswoić sobie wiedzę oraz normy obowiązujące w innych krajach europejskich a co za tym idzie poprawi to mobilność wykwalifikowanych pracowników.

Nr projektu: 2019-1-CZ01-KA202-061384

 

 

PARTNERZY:

Český svaz ochránců přírody - Czechy
Arboristicka Akademie - Czechy
EAC - Niemcy
Instytut Drzewa - Polska
Doctorarbol - Hiszpania
Silvatica s.a.s. - Włochy
Sia "Labie koki eksperti" - Łotwa
ISA Slovensko - Słowacja
Boomtotaalzorg - Holandia
Lithuanian Arboricultural Center