CID FAQ

Do kogo skierowany jest kurs Certyfikowanego Inspektora Drzew?

Kurs CID będzie dla Ciebie idealnym wyborem, jeżeli do zakresu Twoich obowiązków w ramach wykonywanej pracy lub prowadzonej działalności należy podejmowanie decyzji dotyczących drzew lub ocena ich stanu oraz:

  • potrzebujesz większej pewności siebie w podejmowaniu decyzji dotyczących drzew,
  • chcesz opanować umiejętność uzasadniania podejmowanych decyzji nie tylko argumentami przyrodniczymi, ale też ekonomicznymi oraz przepisami prawa,
  • zależy Ci na tym, by umocnić swoją pozycję w rozmowach z mieszkańcami, wykonawcami i innymi stronami oraz mieć realny wpływ na kształt zieleni w miastach i gminach.

Kurs kierujemy także do osób, których obecny lub potencjalny pracodawca wymaga lub może wymagać potwierdzenia wiedzy i kompetencji w zakresie oceny drzew.

 

Na czym opiera się program nauczania w ramach kursu CID?

Program nauczania CID oparty jest na profilu kompetencyjnym Inspektora Drzewa oraz sylabusach opracowanych w ramach projektu ERASMUS+ Tree Assessor. Celem projektu było przeprowadzenie przeglądu metod i form kształcenia funkcjonujących w różnych krajach europejskich w zakresie oceny drzew, a następnie zaproponowanie spójnego systemu kształcenia, określenie niezbędnych kompetencji osób oceniających drzewa oraz opracowanie zestawu szkoleń przygotowujących do oceny zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. W ramach realizacji projektu powstały sylabusy i podręczniki, nie tylko dla osób uczących się, ale też dla osób i instytucji prowadzących szkolenia. Wiedza przekazywana podczas kursu zgodna jest z treścią polskich i europejskich standardów arborystycznych oraz aktualnymi dobrymi praktykami w ocenie drzew.

 

Jakie są poziomy oceny drzew i do jakiego poziomu oceny przygotowuje kurs CID?

Wyróżniamy dwa poziomy oceny drzew: podstawowy i zaawansowany, a kurs CID przygotowuje do wykonywania inspekcji – oceny na poziomie podstawowym. Polega ona na ocenie stanu drzewa wykorzystującej m.in. metodę wizualną, choć trafniejsze jest nazwanie jej metodą sensoryczną (podczas inspekcji wykorzystujemy nie tylko zmysł wzroku, ale także powonienia, dotyku i słuchu). Osoba, która ukończyła kurs CID, posiada także podstawową wiedzę na temat technik oceny zaawansowanej (specjalistycznej, np. instrumentalnej), dzięki czemu opracowując zalecenia potrafi wskazać, jakie badania instrumentalne lub inne oceny zaawansowane należy zlecić (jeśli w ogóle takie są potrzebne), aby dokonać precyzyjnej oceny drzewa i sytuacji.

 

Dlaczego warto wysłać pracownika na kurs CID lub zatrudnić osobę mającą certyfikat CID?

Dzięki kursowi CID pracownik nabędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonywania podstawowej oceny drzew. Zatrudniając osobę legitymującą się certyfikatem CID możesz mieć pewność, że osoba ta będzie potrafiła przeprowadzić podstawową inspekcję drzew, a podejmowane decyzje podeprzeć nie tylko argumentami przyrodniczymi, ale też ekonomicznymi i przepisami prawa. Pracownik taki będzie potrafił zdecydować, czy w odniesieniu do danego drzewa wystarczające jest przeprowadzenie inspekcji, czy też należy zlecić ocenę zaawansowaną, np. badania instrumentalne. Będzie też umiał oszacować zagrożenia – zarówno dla otoczenia jak i dla drzewa i sformułować odpowiednie zalecenia.

 

Czym jest Certyfikacja CID?

Egzamin certyfikacyjny jest prowadzony dla sprawdzenia kompetencji niezbędnych dla podstawowej oceny drzew zgodnej z metodyką Instytutu Drzewa i programem nauczania na kursie CID. Obejmuje część pisemną, w której sprawdzamy wiedzę niezbędną dla oceny drzew oraz terenową, w której kandydatki i kandydaci na CID oceniają realne drzewa prezentując swoje praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy i prostych narzędzi. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać imienne zaświadczenie pisemne (Certyfikat) oraz legitymację CID. Do egzaminu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które posiadają przynajmniej 12 miesięcy praktycznego doświadczenia w zakresie oceny i inspekcji drzew.

 

Co daje certyfikacja Inspektora Drzew?

Certyfikat CID jest potwierdzeniem wiedzy i kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania podstawowej inspekcji drzew metodą sensoryczną (w badaniu wykorzystujemy nie tylko zmysł wzroku, ale też inne, jak węch, dotyk, słuch). Jest potwierdzeniem, że osoba się nim posługująca potrafi dokonać kompleksowej oceny sytuacji, biorąc pod uwagę nie tylko samo drzewo, ale też środowisko, w jakim rośnie, oraz zależności pomiędzy stanem drzewa (obecnym i przewidywanym), a tym, co dzieje się w jego otoczeniu. Jest także przepustką do wykonywania inspekcji drzew i innych prac związanych z drzewami w sytuacji, gdy w specyfikacji zamówienia wskazany jest wymóg potwierdzenia posiadanych kompetencji w zakresie oceny drzew na przykład certyfikatem CID. Certyfikat CID daje też zniżki na inne wydarzenia organizowane przez Instytut Drzewa – szkolenia, kursy, egzaminy czy konferencje, w tym Kongres Diagnostyki Drzew.

Warto nadmienić, że w Polsce nie ma przepisów regulujących wykonywanie oceny (diagnostyki) drzew. Oznacza to, że – podobnie jak inne certyfikacje arborystyczne – certyfikat CID nie daje „uprawnień”, jest natomiast potwierdzeniem posiadania kompetencji – wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania inspekcji drzew i działań powiązanych i obecnie jest już szeroko znany w Polsce oraz rozpoznawany przez zleceniodawców i pracodawców.

 

Czy certyfikat CID jest uznawany w innych krajach?

To, czy certyfikat CID uznawany jest za granicą lub nie, zależy od kraju, ale też od potencjalnego pracodawcy lub zleceniodawcy. W każdym przypadku kwestię tę należy ustalić z potencjalnym odbiorcą usługi. Można przy tym powołać się na profil kompetencyjny oraz program nauczania dostępny na stronie Instytutu Drzewa – w języku polskim oraz w trzech językach obcych (angielskim, łotewskim i węgierskim), który oparty jest na uznawanych w Europie standardach oraz spójny z istniejącymi certyfikacjami dla oceny drzew na poziomie podstawowym (np. Baumkontrolleur według niemieckich standardów FLL). Od 2023 roku kurs i certyfikacja CID dostępne są także w Ukrainie, w oparciu o przetłumaczone podręczniki do kursu.

 

Czego nauczę się na kursie CID?

Podczas kursu CID nauczysz się nie tylko tego, jak oceniać drzewa z poziomu gruntu metodą sensoryczną, w tym w zakresie witalności, kondycji, stabilności i wartości, ale też jak zarządzać zagrożeniami w otoczeniu drzew i sporządzać dokumentację z przeprowadzonej inspekcji oraz jak formułować zalecenia. Wyposażymy cię w wiedzę, która pomoże Ci skuteczniej się komunikować z różnymi odbiorcami ocen drzew i lepiej uzasadniać podejmowane decyzje.

Program kursu jest bardzo szeroki, a dokładny jego zakres, opracowany w ramach realizacji projektu Tree Assessor, znajdziesz tutaj.

 

Czy są jakieś wymagania wejściowe, które trzeba spełnić, by móc uczestniczyć w kursie CID?

Tak. Na kurs CID może zapisać się każda osoba zainteresowana nabyciem wiedzy i umiejętności przeprowadzania podstawowej inspekcji drzew, która ukończyła 18 lat. Jeśli planujesz przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego CID pamiętaj, że są tu dodatkowe wymagania – co najmniej roczne doświadczenie w zakresie oceny drzew.

 

Jak długo trwa kurs CID?

Kurs CID to 42 godziny szkoleniowe rozłożone na 6 dni (4 dni zajęć stacjonarnych i 2 dni zajęć online).

 

Jaki jest koszt uczestnictwa w kursie CID i w egzaminie certyfikacyjnym?

Aktualny koszt kursu sprawdzisz na stronie Instytut Drzewa https://instytut-drzewa.pl/kurs_cid/.

W 2024 roku koszt udziału w 6-dniowym kursie wynosi: 3180,00 zł netto (3911,40 zł brutto).

Koszt egzaminu: 650 zł netto (799,5 zł brutto). Obowiązują ustawowe zwolnienia z VAT w przypadku płatności ze środków publicznych (min. 70%), zniżki za płatność z góry oraz dla kolejnej osoby z danej instytucji.

 

Jak długo ważny jest certyfikat CID?

Certyfikat CID ważny jest przez 5 lat licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku zdania egzaminu. Wszystkie certyfikaty wydane do 31 grudnia 2022 roku ważne są do końca 2027 roku, natomiast na każdym certyfikacie wydanym po wspomnianej dacie widnieje data ważności.

 

Jak mogę zweryfikować, czy certyfikat CID jest nadal ważny?

Najlepiej sprawdzić datę ważności na legitymacji CID. Jeśli na legitymacji nie ma daty ważności, można skontaktować się bezpośrednio z Instytutem Drzewa, najlepiej mailowo (odpiszemy lub oddzwonimy).

 

Jak można przedłużyć ważność certyfikatu CID?

Począwszy od roku 2027 co roku informować będziemy o możliwości recertyfikacji.

Aby okres ważności certyfikatu został przedłużony, konieczne jest zgłoszenie oraz udokumentowanie udziału w 50 godzinach szkoleń z zakresu oceny i inspekcji drzew w okresie 5 lat poprzedzających ubieganie się o recertyfikację. Nowy certyfikat wydawany jest na okres kolejnych 5 lat.